ASTRAKURTÁG

INFO

13. März 2020 - 19:30

Adresse

Kartäuserkirche des Waisenhauses   Karte
JOHN DOWLAND 1563-1626
JOHANN HIERONYMUS KAPSBERGER 1580-1651
GYÖRGY KURTÁG *1926

JOHN DOWLAND 1563-1626

JOHANN HIERONYMUS KAPSBERGER 1580-1651

Werke für Laute solo

GYÖRGY KURTÁG *1926

Solostücke für Flöte Schweizer Erstaufführung Signs, Games, Messages für Streichtrio Basler Erstaufführung
Swiss Chamber Soloists
Felix Renggli
Flöte
Urs Walker
Violine
Daniel Haefliger
Violoncello